Dział Informatyki

Adresy i konta e-mail jednostek, SKN-ów i wydarzeń

Jednostki uczelni, Studenckie Koła Naukowe i organizatorzy uczelnianego wydarzenia mogą wystąpić z wnioskiem o własny adres e-mail, który będzie umieszczany na wizytówkach, papierze firmowym czy w materiałach informacyjnych (przez "wydarzenie" należy rozumieć również akcję typu ankieta, kiedy potrzebny jest okresowy adres e-mail do korespondencji/zbierania zgłoszeń). Adres wydarzenia ma formę:

nazwawydarzenia@wum.edu.pl

Wniosek o założenie adresu e-mail należy przesłać e-mailem na adres adresy@wum.edu.pl. Wniosek może przesłać kierownik jednostki, upoważniony przez niego pracownik lub student upoważniony przez opiekuna koła.

Wniosek powinien zawierać:

  1. pełną nazwę jednostki / SKN / wydarzenia (w przypadku SKN należy podać opiekuna koła), 
  2. proponowany adres e-mail (w przypadku jednostek zobacz: Adresy WUM - nazewnictwo),
  3. w przypadku wydarzeń: przewidywany okres funkcjonowania adresu, 
  4. listę osób upoważnionych do obsługi adresu e-mail.

Przykład wniosku:

Zwracam się z prośbą o założenie adresu e-mail 
dla Zakładu Genetyki Medycznej.
Proponujemy adres: genetykamedyczna@wum.edu.pl
lub genetyka@wum.edu.pl.
Osoby upoważnione do obsługi adresu jednostki:
1. Jan Kowalski, e-mail: jan.kowalski@wum.edu.pl
2. Anna Malinowska, e-mail: anna.malinowska@wum.edu.pl
Pozdrawiam
Anna Malinowska

Po otrzymaniu wniosku Dział Informatyki sprawdza, czy proponowana postać adresu jest zgodna z przyjętymi regułami tworzenia adresów i czy adres nie jest już zajęty. W razie wątpliwości kontaktuje się z osobą, która nadesłała zgłoszenie. Po założeniu adresu Dział Informatyki wysyła na ten adres testowego e-maila. Jedna z osób upoważnionych do obsługi nowego adresu powinna potwierdzić odbiór testowego e-maila.

W razie jakichkolwiek problemów z nowym lub już posiadanym adresem / kontem e-mail należy się kontaktować z adresy@wum.edu.pl lub SERWISEM (0-22) 57 20 888.

Jednostki, Studenckie Koła Naukowe czy wydarzenia posiadające adresy lub konta na starym serwerze amwaw lub na komercyjnych portalach (poczta WP, Gmail) powinny zgłaszać je do wymiany na adresy w domenie wum.edu.pl. Do wniosku należy wówczas dopisać dotychczasowy adres e-mail jednostki oraz podać listę osób upoważnionych do obsługi dotychczasowego adresu. W przypadku jednostek: jeśli jednostka nie zgłosi sama adresu do wymiany, w pewnym momencie otrzyma takie wezwanie z adresy@wum.edu.pl.