Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Oprogramowanie EndNote X4 – do pobrania w Centrum Pobierania Oprogramowania

Dział Informatyki informuje, że Uczelnia zakupiła roczną licencję na program EndNote X4, wspierający proces pisania prac naukowych, przygotowania referencji i zarządzania bibliografią. Licencja ma ważność do 30.04.2012. Program jest udostępniany pracownikom i studentom WUM.

Aby uzyskać licencję, należy zalogować się do Portalu SSL-VPN, wybrać zakładkę Centrum Pobierania Oprogramowania, kliknąć ENDNOTE i wypełnić kartę rejestracyjną. Po wypełnieniu karty użytkownik uzyska dostęp do plików instalacyjnych.

Dokładna instrukcja instalacji znajduje się na stronie CPO oraz w zakładce Instrukcje i dokumenty.

Czasowe problemy z WiFi w Kampusie Banacha

Dział Informatyki uprzejmie informuje, że przy korzystaniu z sieci WiFi na terenie Kampusu Banacha mogą obecnie występować problemy takie jak rozłączanie połączeń i konieczność ponownego logowania. Spowodowane jest to awarią modułu, który zarządza siecią bezprzewodową - obecnie czekamy na jego wymianę.

Nowa witryna Wydziału Farmaceutycznego

Dział Informatyki WUM we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym zbudował nową autonomiczną witrynę internetową Wydziału, dostępną pod adresem www.wf.wum.edu.pl.

Witryna składa się z trzech sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale, branżowej oraz Wirtualnego Dziekanatu, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: farmacji i analityki medycznej. Zawiera także linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak Portal SSL-VPN, oraz informacje pobierane na stronę WF za pomocą kanałów RSS z innych witryn WUM. Takie treści, jak komunikaty Działu Informatyki czy aktualności Biura Karier będą się pojawiać automatycznie na stronie Wydziału Farmaceutycznego niemal natychmiast po tym, jak zostaną opublikowane na macierzystych witrynach.

Witryna będzie redagowana przez Dziekanat i pracowników jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału.

Zgłaszanie awarii sprzętu – kliknij baner

Zmodernizowaliśmy aplikację służącą pracownikom WUM do zgłaszania awarii sprzętu. Zgłaszający nie musi obecnie podawać w formularzu swoich danych – są one automatycznie pobierane z Centralnego Systemu Autoryzacji. Ponadto zgłaszany do naprawy sprzęt jest natychmiast (jeszcze na etapie wypełniania formularza) identyfikowany po numerze inwentarzowym w bazie inwentaryzacyjnej, co znacznie przyspiesza przepływ środków na realizację naprawy.

W sieci WUM, aby zgłosić awarię sprzętu, wystarczy kliknąć baner Zgłoś awarię sprzętu na stronie głównej witryny Działu Informatyki (poza siecią WUM aplikacja jest dostępna przez Portal SSL-VPN). Przypominamy, że zgłoszenia awarii dokonane w formie elektronicznej są realizowane w pierwszej kolejności, przed zgłoszeniami telefonicznymi.

Z najlepszymi życzeniami

Kartka z życzeniami

System rezerwacji sal seminaryjnych WUM

Na początku listopada 2010 r. został uruchomiony system rezerwacji sal, dostępny przez Portal SSL-VPN. System umożliwia pracownikom WUM dokonywanie rezerwacji na wybrane terminy sal seminaryjnych WUM. Każda sala ma swoją metryczkę (nr, lokalizacja, powierzchnia, wyposażenie itp.) i opiekuna, który zarządza rezerwacjami (potwierdza je lub anuluje). Sale można wyszukiwać po zadanych kryteriach, takich jak liczba miejsc, kategoria czy możliwość skorzystania z bezprzewodowego internetu. Pierwszeństwo w składaniu rezerwacji mają jednostki dydaktyczne, rezerwujące sale na zajęcia w nadchodzącym semestrze.

Przerwa w dostępie do systemów informatycznych WUM w środę 17.11.2010

Z uwagi na pilną konieczność przeprowadzenia konserwacji serwerów aplikacji webowych wystąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych WUM: Workflow, Pensum, CBS, Akademiki w dniu 17 listopada 2010 r. w godzinach 16.00 - 17.30.

Planowane zakupy sprzętu komputerowego i multimedialnego na 2011 rok

W związku z koniecznością przeprowadzania w 2011 roku przetargów na sprzęt komputerowy i multimedialny w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych (min. 40 dni na złożenie ofert od daty ogłoszenia postępowania w Dzienniku Urzędowym UE, całe postępowanie, z dostawą, min. 3 miesiące), kierownicy jednostek dydaktycznych WUM proszeni są o przekazanie do dnia 30 listopada 2010 r. do Działu Informatyki informacji o planowanej ilości zakupów urządzeń w 2011 roku za pośrednictwem formularza na stronie.

Stosowanie w/w trybu postępowania wynika z zaleceń pokontrolnych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować brakiem możliwości rozliczenia projektów i utratą części przyznanych funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

WiFi InternetWUM – sieć bezprzewodowa w akademikach

Od listopada br. sieć bezprzewodowa WUM obejmuje poza Rektoratem, Centrum Dydaktycznym i pomieszczeniami Farmacji również akademiki przy ul. Batalionu Pięść 9 i ul. Karolkowej. W przypadku pracowników i studentów WUM logowanie do sieci WiFi InternetWUM na terenie akademików odbywa się podobnie jak logowanie do sieci WiFi internet na terenie Kampusu Banacha – za pomocą loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji. Natomiast goście mogą otrzymać jednorazowe konta dostępu od administratorów akademików.

Wniosek o założenie witryny - teraz za pośrednictwem formularza

Uprościliśmy procedurę - wniosek o założenie witryny można teraz składać za pośrednictwem odpowiedniego formularza. Na adres e-mail wnioskującego podany w formularzu przesyłane jest automatyczne potwierdzenie złożenia wniosku.

Zobacz: