Dział Informatyki

Nowe Systemy

Pracując nad naszym oprogramowaniem, wspólnie z pracownikami merytorycznymi, próbujemy zwykle określić kierunek oczekiwanych zmian w perspektywie dwuletniej. Czasami okazuje się, że zamiast rozwoju istniejącego systemu, konieczne jest stworzenie nowego oprogramowania, albo zbudowanie systemu od początku.

Dorobek naukowy
Prace w nurcie związanym z raportowaniem dorobku naukowego pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzone są w dwóch obszarach: raportowanie cykliczne, raz do roku, w ramach Ankiety Naukowo-Dydaktycznej oraz w obszarze nowego rozwiązania – systemu akwizycji ciągłej, gdzie informacje o głównych danych (wszelkie publikacje, członkostwa, zorganizowane konferencje) będą wprowadzane do systemu zaraz po wystąpieniu.

W tym roku przeprowadzona została ostatnia ankieta cykliczna, Ankieta 2013, która oparta była o kompletnie nowe oprogramowanie. System akwizycji ciągłej to projekt o nazwie WUM Publikacje, który obecnie jest testowany przez Bibliotekę Główną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.Nowa rekrutacja

W tym roku zapadła decyzja, że system rekrutacji zostanie zastąpiony nowym produktem Działu Informatyki WUM. Prace są bardzo zaawansowane, uruchomiona została rekrutacja na kierunki English Division.

Technologia wykorzystywana w tym projekcie to: Developer Express XAF – dla aplikacji zarządzającej wraz z XPO, jako ORM. Aplikacja dla kandydatów to ASP.MVC z wykorzystaniem komponentów Telerik KendoUI, zaś oprogramowanie dla komisji rekrutacyjnych to technologia ASP.MVC z komponentami Developer Express. Baza danych to Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, zaś integracja z innymi systemami WUM wykonywana jest w architekturze SOA (komunikacja za pośrednictwem WCF).

Nowy system dziekanatowy
Skomplikowana struktura obecnie prowadzonych kierunków oraz wzrost wymagań biznesowych spowodowały, ze władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły decyzję o rozpoczęciu projektu, w ramach którego powstanie nowy system dziekanatowy. Nazwa kodowa projektu to iDziekanat. Zakończone zostały wstępne ustalenia określające ramy nowego systemu. Oprogramowanie tworzone jest z uwzględnieniem problemów migracji danych z obecnych systemów.

Poza aplikacjami wewnętrznymi planowane jest przygotowanie części Wirtualny Dziekanat z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. W większości rozwiązań będziemy wykorzystywać KendoUI oraz DevExtreme, a dla iOS – Xamarin.

System do obsługi przewodu doktorskiego
Narzędzie obecnie testowane w I Wydziale Lekarskim, które wspiera całościowo postępowanie związane z nadaniem stopnia naukowego doktora nauk.

Projekt Q
Pracownicy Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych tworzą systemy na potrzeby realizacji projektu Q. W ramach prac testowane jest obecnie uniwersalne oprogramowanie do generowania dowolnych ankiet studentów, absolwentów i pracodawców.